PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Przed Zbyciem i Po Zbyciu Prawa

Wykaz dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności związanych ze zbyciem (sprzedażą/darowizną/zamianą) posiadanego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, o innym przeznaczeniu lub garażu.

 1. Złożenie wniosku (druki do pobrania w biurze Spółdzielni przy ul. Obr Westerplatte 6a pok. Nr 14 lub na stronie internetowej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej www.psmlw.pl) o wydanie przez Spółdzielnię aktualnego zaświadczenia o przysługiwaniu prawa do lokalu (mieszkalnego, o innym przeznaczeniu lub garażu) celem przedłożenia w kancelarii notarialnej, w której będzie sporządzana umowa między zbywcą a nabywcą. Zaświadczenie jest wydawane w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
 2. W przypadku posiadania księgi wieczystej dla własnościowego prawa do lokalu niezbędny będzie aktualny odpis z księgi (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Płocku Pl. Narutowicza 6 bądź w formie elektronicznej ze strony internetowej https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false).
 3. Jeżeli jest zakładana księga wieczysta dla lokalu, dla którego dotychczas nie było prowadzonej księgi, konieczne jest także pobranie aktualnego wypisu z rejestru gruntów i budynków oraz kartoteki budynków (do uzyskania w Urzędzie Miasta Płocka - Wydział Geodezji - Stary Rynek 1, wejście od ul. Zduńskiej).
 4. Po wejściu w życie od 09.09.2017r. nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nabywca prawa do lokalu z chwilą jego nabycia staje się automatycznie członkiem Spółdzielni i pozostaje nim tak długo, jak długo będzie miał prawo ( lokatorskie, własnościowe albo odrębną własność ) co najmniej do jednego lokalu w Spółdzielni - nawet w ułamkowej części. Jeżeli nabywcami prawa do lokalu są małżonkowie wówczas z mocy ustawy oboje stają się członkami Spółdzielni.
 5. W przypadku, gdy spółdzielcze własnościowe prawo nabędzie kilka osób w ułamkowych częściach (m.in. w wyniku dziedziczenia), wówczas członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich. Współposiadacze prawa mają obowiązek wyznaczenia spośród siebie jednej osoby, która stanie się członkiem Spółdzielni. Jeżeli tego obowiązku nie dopełnią, wówczas Spółdzielnia sama wskazuje osobę, która staje się członkiem.
 6. Od 09.09.2017r. nabycie członkostwa w Spółdzielni ( czy to z mocy ustawy, czy też wskutek wyboru przez współposiadaczy prawa ) nie wymaga wpłaty wpisowego ani udziału członkowskiego.
 7. Jeżeli zbywca był członkiem PSML-W i nie ma w zasobach Spółdzielni innego lokalu, wówczas jego członkostwo w Spółdzielni ustaje automatycznie, z chwilą zbycia prawa do lokalu bądź zbycia ostatniego posiadanego prawa do lokalu.
 8. Po dokonaniu czynności skutkującej nabyciem prawa do lokalu nabywca jest obowiązany do sporządzenia w Administracji właściwego Osiedla protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania ze zbywcą oraz do złożenia deklaracji o liczbie osób zamieszkałych w lokalu i sposobie gromadzenia odpadów.
 9. Nabywca zobowiązany jest do korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i ogólnie przyjętymi zasadami i normami współżycia społecznego oraz przepisami, które w tym zakresie obowiązują członków PSM L-W.

PONADTO CO NALEŻY WIEDZIEĆ

 1. Sporządzenie Protokołu zdawczo – odbiorczego.
  Protokół zdawczo – odbiorczy mieszkania jest to formularz stosowany przy przekazaniu lokalu do użytkowania nabywcy lokalu w dniu jego przekazania kupującemu.
  Jest dokumentem bardzo pomocnym, poniekąd zabezpieczającym prawa zarówno nabywcy jak i sprzedającego lokal mieszkalny, ponieważ protokolarnie potwierdza się stany liczników, stan techniczny lokalu oraz jego wyposażenie, a także rozliczeń z tytułu opłat za lokal wnoszonych zaliczkowo (zimna woda i kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, gaz z liczników zbiorczych itp.)
  Przy sporządzaniu protokołu uczestniczą zazwyczaj kupujący i sprzedający oraz pracownik administracji osiedla.
  Protokół zdawczo – odbiorczy powinien zostać sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz zostać podpisany czytelnie przez sprzedającego i nabywcę.
  W przypadku wykrycia wad w mieszkaniu już po podpisaniu umowy sprzedaży, protokół może posłużyć jako podstawa do ewentualnych roszczeń. Może być również potrzebny podczas podpisywania umów u dostawców mediów przez nowego właściciela mieszkania.

 2. Określenie terminu wnoszenia opłat w przypadku sprzedaży lokalu.
  Opłatę za używanie lokalu do dnia sprzedaży wnosi sprzedający, natomiast od dnia następnego – kupujący, niezależnie od daty faktycznego przekazania lokalu.
  Kupujący jest zobowiązany złożyć w odpowiedniej Administracji Osiedla oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu, dla potrzeb ustalenia wysokości opłat za odpady komunalne, dźwig osobowy oraz gaz z liczników zbiorczych.

 3. Określenie osoby uprawnionej do zwrotu lub zobowiązanej do dopłaty kwoty za media rozliczane po zakończeniu roku obrachunkowego.
  Do PSML-W wnoszone są zaliczkowe opłaty na pokrycie kosztów z tytułu dostawy:
  • energii elektrycznej na cele wspólne nieruchomości (oświetlenia klatek schodowych, korytarzy piwnicznych i piwnic, dźwigów osobowych)
  • gazu dla lokali, których budynki wyposażone są w zbiorcze liczniki gazu (brak liczników indywidualnych dla lokali),
  • centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
  Po zakończeniu roku ustalany jest wynik tj. różnica pomiędzy zaliczkowymi przychodami wnoszonym przez użytkowników lokali a faktycznymi kosztami wynikającymi z faktur za media wystawianymi przez dostawców tych mediów.
  Powyższy wynik obciąża (w przypadku gdy koszty przewyższają przychody) lub przysługuje (gdy przychody przewyższają koszty) osobom zamieszkującym dany lokal w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.
  W przypadku gdy kwota dopłaty lub zwrotu, zgodnie z życzeniem sprzedającego i kupującego, winna być zwrócona lub odzyskana w inny sposób niż opisany powyżej (tj. proporcjonalnie do okresu, w którym sprzedającemu i nabywcy przysługiwało prawo do lokalu), taką informację należy umieścić w Protokole zdawczo – odbiorczym.