PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest najwyższym organem Spółdzielni.

 

W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie Spółdzielni, mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także bez uprawnienia do zabierania głosu przedstawiciele innych związków spółdzielni oraz  eksperci i zaproszeni goście.

 

Walne Zgromadzenie może odbywać się częściami. Ilość części odpowiada liczbie osiedli określonej w § 73a ust. 1 Statutu. Walne Zgromadzenie w częściach zwołuje Zarząd, w szczególności w przypadku gdy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ujęty jest wybór do organów Spółdzielni.

 

Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów i może uczestniczyć i brać czynny udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, iż udział (bez mandatu) w każdej pozostałej części Walnego Zgromadzenia mogą brać kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz członkowie, którzy przedłożyli w ustawowym terminie projekty uchwał lub zgłosili poprawki, przy czym ich udział dotyczy tylko kwestii związanych ze zgłoszonym projektem lub poprawką.

 

Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo składa się do Zarządu po dniu ogłoszenia terminu obrad Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części do czasu odczytania listy złożonych pełnomocnictw, zgodnie z § 81 ust. 1 Statutu.

 

Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, przy czym prawo głosu przysługuje im tylko w danej części Walnego, w której uczestniczą wg. zapisu § 73a ust. 5 i 6. Statutu.

Postanowienia statutu dotyczące zasad obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie obowiązują w jednakowy sposób wszystkie części Walnego Zgromadzenia.

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 czerwca.

 

Rok 2024

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W, które odbędzie się w 5 częściach:  » treść
  1. I część Walnego Zgromadzenia – Osiedle Kochanowskiego w dniu 8 maja 2024r.
  2. II część Walnego Zgromadzenia – Osiedle Tysiąclecia w dniu 9 maja 2024r.
  3. III część Walnego Zgromadzenia – Osiedla Łukasiewicza w dniu 10 maja 2024r.
  4. IV część Walnego Zgromadzenia – Osiedle Dworcowa w dniu 13 maja 2024r.
  5. V część Walnego Zgromadzenia – Osiedle Rembielińskiego w dniu 14 maja 2024r.
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się w pięciu częściach w dniach: 19.05.2023r., 22.05.2023r., 23.05.2023r., 24.05.2023r., 25.05.2023r., » sprawozdanie 
 • Podjęte Uchwały » zobacz...

Rok 2023

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W, które odbędzie się w 5 częściach:  » treść
  1. I część Walnego Zgromadzenia – Osiedle Kochanowskiego w dniu 19 maja 2023r.
  2. II część Walnego Zgromadzenia – Osiedle Tysiąclecia w dniu 22 maja 2023r.
  3. III część Walnego Zgromadzenia – Osiedla Łukasiewicza w dniu 23 maja 2023r.
  4. IV część Walnego Zgromadzenia – Osiedle Dworcowa w dniu 24 maja 2023r.
  5. V część Walnego Zgromadzenia – Osiedle Rembielińskiego w dniu 25 maja 2023r.
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 21 czerwca 2022 roku » sprawozdanie 
 • Podjęte Uchwały » zobacz...

Rok 2022

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 21 czerwca 2022 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 28 czerwca 2021 roku » sprawozdanie 
 • Podjęte Uchwały » zobacz...

Rok 2021

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 28 czerwca 2021 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 28 września 2020 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz...

Rok 2020

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 28 września 2020 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 11 czerwca 2019 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz...

Rok 2019

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 11 czerwca 2019 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 12 czerwca 2018 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz...

Rok 2018

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 12 czerwca 2018 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 22 czerwca 2017 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz...

Rok 2017

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 22 czerwca 2017 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 14 czerwca 2016 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz

Rok 2016

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 14 czerwca 2016 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 19 czerwca 2015 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz

Rok 2015

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 19 czerwca 2015 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 16 czerwca 2014 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz

Rok 2014

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 16 czerwca 2014 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 4 czerwca 2013 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz


Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Spółdzielni należy:

 1. uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym  zakresie,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 6. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 8. uchwalanie zmian Statutu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 10. upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku rewizyjnego lub innego związku spółdzielczego,
 11. wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 12. wybór Rady Nadzorczej i odwoływanie członków Rady oraz uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 13. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,
 14. decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym  i gospodarczym i zasad gospodarki finansowej osiedli,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 16. podejmowanie uchwał o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółdzielnię na rzecz określonej grupy członków i sposobie ponoszenia przez tę grupę kosztów organizacji i prowadzenia tej działalności oraz innych zobowiązań  z tym związanych,
 17. podejmowanie uchwały w sprawie uczestniczenia członków w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni obowiązują wszystkich członków  Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni sprzeczna z ustawą jest nieważna.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu przez każdego członka Spółdzielni lub przez Zarząd Spółdzielni.

 

W zakresie nie uregulowanym w ustawach i statucie szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, który obowiązuje wszystkie części Walnego Zgromadzenia.